Ana Sayfa Ekonomi KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Umum Şura Süreçlerine Ait Bildirim -...

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Umum Şura Süreçlerine Ait Bildirim – SonDakikaHaberlerii

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Umumi Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Haber 2019 Yılı Olağan Umum Şura Içtimasına Ait Idare Konseyi Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Umum Şura Daveti
Umumî Konsey Tipi Olağan Umum Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 06.05.2020
Umumi Şura Tarihi 05.06.2020
Umum Şura Saati 10:00
GK’na Iştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.06.2020
Devlet Türkiye
Kent MANİSA
Kaza YUNUSEMRE
Adres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA ? Türkiye

Gündem Hususları
1 – Açılış ve Içtima Başkanlığının seçimi
2 – Umum Konsey Tutanağının imzası için Içtima Başkanlığına salahiyet verilmesi
3 – 2019 Faaliyet yılına ait Idare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 – 2019 Faaliyet yılı Bağımsız Kontrol Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi
5 – 2019 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 – Idare Heyeti Üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı munfasıl ibra edilmeleri
7 – Kapital Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince “kar dağıtım politikası” hakkında malumat verilmesi
8 – 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen muvakkat 13. husus kararlarına tabi olarak Idare Şurasının 2019 yılı net devir karı hakkındaki teklifinin görüşülmesi, onayı yahut değiştirilerek kabulü
9 – 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen süreksiz 13. husus kararlarına tabi olarak kanunen bilahare müsaade verilmesi halinde umumî şuraca idare konseyine kâr behresi avansı dağıtımı salahiyeti vermesi hususunun görüşülmesi, onaylanması yahut reddi
10 – Hizmet müddetleri sona ermiş bulunan Idare Konseyi üyelerinin bölgesine, Bağımsız Idare Heyeti üyeleri dahil Yeni Idare Heyeti Üyelerinin seçilmesi ve hizmet vadelerinin tespiti
11 – Idare Heyeti Üyelerinin ve Üst seviye başkanların fiyatlandırma esaslarının Umum Şura haberine sunulması
12 – Idare Konseyi üyelerine 2020 yılı içinde ödenecek fiyatların tespiti
13 – Türk Ticaret Kanunu ve Kapital Piyasası Mevzuatı yeterince Idare Şurası tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
14 – 2019 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Umumi Kurul’a malumat verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
15 – Anamal Piyasası Heyeti’nin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kimseler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara haber verilmesi
16 – Varlık Piyasası Heyeti düzenlemeleri kapsamında bağlı taraflarla yıl içerisinde yapılan süreçler hakkında ortaklara haber verilmesi
17 – Idare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, behre sahibi Idare Şurası üyelerine, üst seviye başkanlara ve bunların eş ve 2. noktaya kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun m.395 ve m.396 kararlarıyla Anapara Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve Kurumsal Idare Unsurları doğrultusunda 2019 yılında gerçekleştirilen süreçler hakkında pay sahiplerine malumat verilmesi
18 – Kapital Piyasası Şurası Kurumsal Idare Bildirimi armoni emeliyle oluşturulan haberlendirme, etik kurallar ve çevre sorumluluk, kar dağıtım siyaseti, insan kaynakları siyaseti, menfaat sahiplerini haberlendirme siyaseti, idare heyeti üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım siyasetleri hakkında umumî konseyde malumat verilmesi
19 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Mekan Alan Hak Tasarruf Süreçleri
Kar Behresi Dağıtım

Umumî Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Klimasan KAP Haberlendirme Evrakı.pdf – Umumî Konsey Haberlendirme Dokümanı
EK: 2 2019 İlan Metni.pdf – İlan Metni

Ek Açıklamalar
1- Şirketimiz 2019 mali yılına ait olarak
A Öbeği İmtiyazlı Hak Sahipleri Olağan Hususî Umum Heyet Içtimasının 05 Haziran 2020 günü saat 09.00’da
B Öbeği İmtiyazlı Hak Sahipleri Olağan Şahsi Umumi Şura oplantısının 05 Haziran 2020 günü saat 09.15’de
C Kümesi İmtiyazlı Behre Sahipleri Olağan Kişisel Umum Şura oplantısının 05 Haziran 2020 günü saat 09.30’da
Hisse Sahipleri Olağan Umum Konsey Içtimasının 05 Haziran 2020 günü saat 10.00’da
Aşağıdaki gündem hususlarını görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA ? Türkiye adresinde yapılmasına
2- Içtimaya ilişkin davetin kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek halde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’de ilan edilmek ve ayrıyeten imtiyazlı hak sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, içtima günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmasına
3- Içtimaya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına
karar verilmiştir.
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HISSE SAHİPLERİ OLAĞAN UMUMÎ ŞURASI
IÇTIMA GÜNDEMİ
05 HAZİRAN 2020
1. Açılış ve Içtima Başkanlığının seçimi
2. Umumî Şura Tutanağının imzası için Içtima Başkanlığına salahiyet verilmesi
3. 2019 Faaliyet yılına ait Idare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4. 2019 Faaliyet yılı Bağımsız Kontrol Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi
5. 2019 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. Idare Şurası Üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmeleri
7. Varlık Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince “kar dağıtım politikası” hakkında malumat verilmesi
8. 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen süreksiz 13. unsur kararlarına tabi olarak Idare Şurasının 2019 yılı net devir karı hakkındaki teklifinin görüşülmesi, onayı yahut değiştirilerek kabulü
9. 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen süreksiz 13. unsur kararlarına tabi olarak kanunen bilahare müsaade verilmesi halinde umum konseyce idare konseyine kâr hakkı avansı dağıtımı salahiyeti vermesi hususunun görüşülmesi, onaylanması yahut reddi
10. Hizmet müddetleri sona ermiş bulunan Idare Konseyi üyelerinin yanına, Bağımsız Idare Şurası üyeleri dahil Yeni Idare Şurası Üyelerinin seçilmesi ve vazife vadelerinin tespiti
11. Idare Konseyi Üyelerinin ve Üst seviye başkanların fiyatlandırma esaslarının Umumî Şura malumatına sunulması
12. Idare Heyeti üyelerine 2020 yılı içinde ödenecek fiyatların tespiti
13. Türk Ticaret Kanunu ve Varlık Piyasası Mevzuatı mucibince Idare Heyeti tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
14. 2019 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Umumi Kurul’a malumat verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst had belirlenmesi
15. Anapara Piyasası Heyeti’nin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara haber verilmesi
16. Varlık Piyasası Konseyi düzenlemeleri kapsamında bağlantılı taraflarla yıl içerisinde yapılan süreçler hakkında ortaklara malumat verilmesi
17. Idare hakimiyetini elinde bulunduran behre sahiplerine, hak sahibi Idare Heyeti üyelerine, üst seviye başkanlara ve bunların eş ve 2. raddeye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun m.395 ve m.396 kararlarıyla Anapara Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve Kurumsal Idare Prensipleri doğrultusunda 2019 yılında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine haber verilmesi
18. Varlık Piyasası Konseyi Kurumsal Idare Bildirimi armoni maksadıyla oluşturulan haberlendirme, etik kurallar ve çevre sorumluluk, kar dağıtım siyaseti, insan kaynakları siyaseti, menfaat sahiplerini haberlendirme siyaseti, idare heyeti üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım siyasetleri hakkında umumi şurada haber verilmesi
19. Dilekler ve kapanış

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845136

BIST


SonDakikaHaberlerii

Son Dakika Haberlerihttps://sondakikahaberlerii.com
Spor, Teknoloji, Ekonomi ve Hayattan Haberler. Hepsi Ve Daha Fazlası Son Dakika Haberleriinde!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Must Read

Uzaktan eğitime ‘Cuma namazı’ ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen yazıda EBA canlı derslerin cuma namazına göre ayarlanması istendi. Ayrıca gönderilen yazıya göre 54 EBA canlı...

PES’ten Kılıçdaroğlu’na destek: Artık yeter

PES, Çakıcı'nın, Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerini kınadıklarına ilişkin bir açıklama yayımladı. "ARTIK YETER, KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAYIZ"PES'in resmi twitter hesabından daha önce...

Fahrettin Koca yalanlamıştı, Sağlık Bakanlığı harekete geçti!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un gündeme getirdiği, özel sağlık kuruluşlarındaki fahiş test fiyatları tartışması bitmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iddiaları yalanlarken, Habertürk...

Süleyman Soylu istifa mı edecek?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi AKP’li Bülent Arınç’ın, Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarını ele aldığı yazısında dikkat...

Yasaklar AKP’lileri kapsamıyor mu

Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin yalnızca paket servis hizmeti vermesi kararlaştırılırken, Bursa’da tartışma yaratacak bir olay yaşandı.